Facebook
 • LINE iconLine
 • สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

  สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ

  สินเชื่อ ธอส สินเชื่อเพื่อธุรกิจดี ๆ ผ่านการกู้เงินธนาคารในปี 2567

  วัตถุประสงค์การสมัครยื่นกู้สินเชื่อ ธอส

  1. เพื่อใช้สำหรับปลูกสร้างอาคาร
  2. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสำหรับปลูกสร้างอาคาร
  3. สินเชื่อธนาคาร ธอสใช้เพื่อต่อเติม ขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร
  4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  5. สินเชื่อ ธอสมีไว้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม / ขยาย /ซ่อมแซมอาคาร
  6. ใช้สินเชื่อธนาคาร ธอสเพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้กรณีกู้ใหม่ตามข้อ (1) ถึงข้อ (5) และกรณีกู้เพิ่มเท่านั้น
  7. สินเชื่อ ธอสมีเพื่อชำระค่าเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (MRTA) พร้อมกับการขอกู้ในวัตถุประสงค์หลักของผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น
  8. กู้เพิ่มเพื่อปลูกสร้าง / ต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

  วงเงินอนุมัติของสินเชื่อ ธอส

  วงเงินสินเชื่อธนาคาร ธอสให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ ธอส

  ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อ ธอส

  ระยะเวลาผ่อนสินเชื่อ ธอส หรือสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน แต่จะไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้สินเชื่อธนาคาร ธอสรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้จะต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นในกรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้สินเชื่อธนาคาร ธอสเมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี โดยในส่วนของค่าธรรมเนียมสินเชื่อ ธอส จะมีค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

  คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ ธอส

  1. เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
  2. เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
  3. เป็นลูกค้าทั่วไป หรือลูกค้าของกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน หรือบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด

  เอกสารสำหรับผู้ขอสินเชื่อ ธอส

  เอกสารส่วนบุคคลสำหรับผู้ขอสินเชื่อ ธอส

  1. บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

  เอกสารสมัครทางการเงิน

  เอกสารทางการเงินสำหรับผู้ขอสินเชื่อ ธอส

  พนักงานประจำ

  1. หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการสำหรับขอสินเชื่อธนาคาร ธอส
  2. สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
  3. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน 

  ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

  1. สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
  2. สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  3. หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
  4. รูปถ่ายกิจการสำหรับการอนุมัติ
  5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

  เอกสารหลักประกันสำหรับผู้ขอสินเชื่อ ธอส จะมีความคล้ายคลึงกับสินเชื่อบุคคลเกียรตินาคิน ดังนี้

  1. สำเนาสำหรับสัญญาจะซื้อจะขาย
  2. สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
  3. หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคารที่ได้รับการอนุมัติ
  4. สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
  5. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
  6. ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
  7. แบบแปลนสำหรับขอสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์
  8. ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

  ใบเสร็จประวัติการผ่อนชำระย้อนหลัง 12 เดือน

  อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

  บริการ up scb กู้ง่ายไม่ใช้หลักประกัน 2022

  รายได้

  ถึง ไม่กำหนด

  ดอกเบี้ย

  ถึง ไม่กำหนด

  วงเงิน

  สูงสุุด 40,000 บาท

  กู้สินเชื่อธนาคารเกียรตินาคินดีอย่างไรเช็คเลย!

  รายได้

  ถึง ไม่กำหนด

  ดอกเบี้ย

  ถึง ไม่กำหนด

  วงเงิน

  สูงสุด 1 ล้านบาท

  สินเชื่อนาโนเมืองไทยแคปปิตอลสมัครง่ายได้เงินไว

  รายได้

  ถึง ไม่กำหนด

  ดอกเบี้ย

  ถึง ระหว่าง 28-33% ต่อปี

  วงเงิน

  สูงสุุด 40,000 บาท