สินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อเพื่อเกษตรกร สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ยุค 2567 

รายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไปของสหกรณ์ที่ขอใช้สินเชื่อเกษตรกร ธกส

ผู้ขอสินเชื่อเกษตรกร ธกส จะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องมีกำไรตามสมควร โดยจะมีการจัดทำบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงินที่ต้องสามารถตรวจสอบได้

 • มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยสหกรณ์ควรที่จะมีเงินทุนของตนเองเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
 • ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีการทุจริตหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ
 • สมาชิกให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ด้วยดี
 • ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่กับสมาชิก
 • ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสต้องไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริต การชำระหนี้หรือล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ

รายละเอียดประเภทเงินกู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส
ทาง ธ.ก.ส. สนับสนุนให้สินเชื่อแก่สหกรณ์นอกภาคการเกษตรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้

 • สินเชื่อเกษตรกร ธกสเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เงินทุนให้สมาชิกกู้ต่อ จัดหาสินค้าหรือบริการให้สมาชิก รวบรวมผลผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น
 • สินเชื่อเกษตรกร ธกสเพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในสินทรัพย์ประจำ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าลงทุนตามแผนงานต่างๆ เป็นต้น

วงเงินให้กู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส

 • กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ตามความจำเป็นของสหกรณ์
 • กู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ตามความจำเป็นของโครงการหรือแผนงาน

เงื่อนไขระยะเวลาผ่อนชำระคืนเงินกู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส

 • ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 5 ปี เบิกเงินกู้และชำระคืนได้เหมือนกับการเบิกเงินเกินบัญชี ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน กำหนดชำระเงินต้นขั้นต่ำเป็นงวด รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ตามกระแสเงินสดของสหกรณ์
 • ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี ชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

หลักประกันเงินกู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกสจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน

 • ใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากเป็นประกันสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้คำประกัน (เปลี่ยนตามวาระการดำรงตำแหน่ง)

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส

 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส จะเป็นตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละราย

เอกสารประกอบการขอกู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส

 • คำขอกู้เงินสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 • สำเนาหนังสือแจ้งวงเงินกู้ยืมหรือหนังสือค้ำประกันประจำปีจากนายทะเบียนสหกรณ์
 • รายงานกิจการประจำปีย้อนหลัง 3 ปีสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • ประมาณการกระแสเงินสดในรอบ 12 เดือน
 • สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • งบทดลอง 3 เดือนย้อนหลังสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีปีล่าสุดฉบับที่มีการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านการบริหารฯลฯ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

แหล่งยืมเงินด่วนได้จริงที่มาพร้อมดอกเบี้ยแสนถูก

รายได้

ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

ดอกเบี้ย

ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

วงเงิน

ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

promise สินเชื่อเงินด่วนที่กู้ง่ายได้เงินจริง

รายได้

ถึง เริ่มต้น 6,000 บาทต่อเดือน

ดอกเบี้ย

ถึง ระหว่าง 15-25% ต่อปี

วงเงิน

สูงสุด 3 แสนบาท

สินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอลสมัครง่ายแถมผ่อนสบายๆ

รายได้

ถึง ไม่กำหนด

ดอกเบี้ย

ถึง ระหว่าง 28-33% ต่อปี

วงเงิน

สูงสุุด 40,000 บาท