สินเชื่อเกษตรกร ธกส สินเชื่อเพื่อเกษตรกร สินเชื่อสานฝันเกษตรกรรุ่นใหม่ยุค 2567 

รายละเอียดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติทั่วไปของสหกรณ์ที่ขอใช้สินเชื่อเกษตรกร ธกส

ผู้ขอสินเชื่อเกษตรกร ธกส จะต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะต้องมีกำไรตามสมควร โดยจะมีการจัดทำบัญชีที่แสดงฐานะทางการเงินที่ต้องสามารถตรวจสอบได้

 • มีฐานะการเงินที่มั่นคง โดยสหกรณ์ควรที่จะมีเงินทุนของตนเองเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
 • ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสต้องมีการบริหารจัดการที่ดี ไม่มีการทุจริตหรือข้อบกพร่องในการดำเนินงานที่เป็นสาระสำคัญ
 • สมาชิกให้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ด้วยดี
 • ประกอบธุรกิจส่วนใหญ่กับสมาชิก
 • ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อการเกษตร ธกสต้องไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริต การชำระหนี้หรือล้มละลาย และฟื้นฟูกิจการ

รายละเอียดประเภทเงินกู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส
ทาง ธ.ก.ส. สนับสนุนให้สินเชื่อแก่สหกรณ์นอกภาคการเกษตรเพื่อใช้ในการดำเนินงานของสหกรณ์ ดังนี้

 • สินเชื่อเกษตรกร ธกสเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ เงินทุนให้สมาชิกกู้ต่อ จัดหาสินค้าหรือบริการให้สมาชิก รวบรวมผลผลิตหรือแปรรูปผลิตภัณฑ์ของสมาชิก หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เป็นต้น
 • สินเชื่อเกษตรกร ธกสเพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ การลงทุนในสินทรัพย์ประจำ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าลงทุนตามแผนงานต่างๆ เป็นต้น

วงเงินให้กู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส

 • กู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ตามความจำเป็นของสหกรณ์
 • กู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ตามความจำเป็นของโครงการหรือแผนงาน

เงื่อนไขระยะเวลาผ่อนชำระคืนเงินกู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส

 • ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ระยะเวลาการชำระหนี้เงินกู้ไม่เกิน 5 ปี เบิกเงินกู้และชำระคืนได้เหมือนกับการเบิกเงินเกินบัญชี ชำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน กำหนดชำระเงินต้นขั้นต่ำเป็นงวด รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี ตามกระแสเงินสดของสหกรณ์
 • ระยะเวลาผ่อนชำระเงินกู้เพื่อเป็นค่าลงทุนในการดำเนินธุรกิจ ระยะเวลาการชำระเงินกู้ไม่เกิน 15 ปี กรณีพิเศษไม่เกิน 20 ปี ชำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

หลักประกันเงินกู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกสจำนองอสังหาริมทรัพย์เป็นประกัน

 • ใช้พันธบัตรรัฐบาล หรือเงินฝากเป็นประกันสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้คำประกัน (เปลี่ยนตามวาระการดำรงตำแหน่ง)

เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส

 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส จะเป็นตามประกาศของธนาคาร โดยพิจารณาจากการประเมินปัจจัยความเสี่ยงของผู้กู้แต่ละราย

เอกสารประกอบการขอกู้สำหรับสินเชื่อเกษตรกร ธกส

 • คำขอกู้เงินสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
 • สำเนาหนังสือแจ้งวงเงินกู้ยืมหรือหนังสือค้ำประกันประจำปีจากนายทะเบียนสหกรณ์
 • รายงานกิจการประจำปีย้อนหลัง 3 ปีสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • ประมาณการกระแสเงินสดในรอบ 12 เดือน
 • สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • ข้อบังคับ/ระเบียบสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • งบทดลอง 3 เดือนย้อนหลังสำหรับสมัครสินเชื่อ ธกส
 • รายงานผู้ตรวจสอบบัญชีปีล่าสุดฉบับที่มีการวิเคราะห์ด้านการเงิน ด้านการบริหารฯลฯ

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

สมัครสินเชื่อเมืองไทยแคปปิตอล 5000 ดีไหม?

รายได้

ถึง ไม่กำหนด

ดอกเบี้ย

ถึง ระหว่าง 28-33% ต่อปี

วงเงิน

สูงสุุด 40,000 บาท

ยืมเงินด่วนอาชีพอิสระวงเงินอนุมัติสูงมาก

รายได้

ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

ดอกเบี้ย

ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

วงเงิน

ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

สมัครสินเชื่อธุรกิจ sme ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

รายได้

ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

ดอกเบี้ย

ถึง ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)

วงเงิน

ไม่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน)